fact

  • TYYPPI: harvinainen ydinelementti

Määritelmä 1

  • KUVAUS: opetettava tosiasia kehyksessä Education_teaching
  • ESIM: Isä Félix Varela OPETTI meille, että itsenäisyys ja kansallinen riippumattomuus liittyvät erottamattomasti perusoikeuksien harjoittamiseen. (Education_teaching)

Määritelmä 2

  • KUVAUS: selitys jollekin tunnetulle ilmiölle kehyksessä Explaining_the_facts
  • ESIM: Tuonnin dollarimääräisen arvon lasku SELITTYI valtiovarainministeriön mukaan jenin kurssin laskulla dollaria vastaan. (Explaining_the_facts)

Esiintyy kehyksissä

Education_teaching, Explaining_the_facts
Topic revision: r1 - 2015-02-06 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback