external_cause

  • TYYPPI: harvinainen reunelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: jokin henkilön ulkopuolinen ärsyke, joka aiheuttaa liikkeen, ilmeen tai vastaavan
  • ESIM: Hän VAVAHTELI vilusta. (Body_movement)

Esiintyy kehyksissä

Body_movement, Breathing, Facial_expression, Making_faces, Self_motion
Topic revision: r1 - 2015-02-06 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback