extent_of_acclaim

  • TYYPPI: harvinainen reunaelementti arviointiin tai arvottamiseen liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: kuvaa jonkin entiteetin maineen levinneisyyttä
  • ESIM: Ajoittain esiintyneestä laajahkosta PAHEKSUNNASTA huolimatta sääsket saavat jälleen kyytiä Pelkosenniemellä viikonloppuna. (Judgement)
    Presidentti tuskin on halunnut julkisen PILKAN kohteeksi , vaan pyrkii hoitamaan yhteiskunnan asioita. (Judgement_communication)

Esiintyy kehyksissä

Judgment, Judgment_communication, Regard
Topic revision: r1 - 2015-02-06 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback