expressor

  • TYYPPI: tavallinen ydinelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: ruumiinosa, ilme tai ele jolla keskeinen henkilö (usein kokija [Experiencer]) ilmaisee jotakin tunnetilaa tai ominaisuutta
  • ESIM: Kirsti loi Mattiin HARMISTUNEEN katseen. (Annoyance)
    Annan kasvoille nousi EPÄRÖIVÄ ilme. (Certainty)
    Hänen pienet ja HÄIJYT silmänsä hehkuivat kuin kekäleet. (Morality_evaluation)

Muita huomioita

voi olla eri kehyksissä myös jotain muuta kuin ruuminosa, esim. ääni

Esiintyy kehyksissä

Annoyance, Awareness, Become_silent, Biological_urge, Bragging, Certainty, Contrition, Emotion_directed, Experiencer_focus, Facial_expression, Judgment, Judgment_communication, Judgment_direct_address, Just_found_out, Morality_evaluation, Social_interaction_evaluation, Stinginess
Topic revision: r1 - 2015-02-06 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback