exporting_area

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Exporting

Määritelmä

  • KUVAUS: alue jossa tuotteet ovat alunperin, ennen niiden vientiä
  • ESIM: Kiina on VIENYT öljyä Jugoslaviaan. (Exporting)

Esiintyy kehyksissä

Exporting, Import_export, Importing
Topic revision: r1 - 2015-02-05 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback