experiencer

  • TYYPPI: yleinen ydinelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: minkä tahansa tunteen tai tilanteen kokija
  • ESIM: Sinikka Hynninen on ÄRSYYNTYNYT siitä, etteivät oman ammattikunnan edustajat osallistu ammattiyhdistystoimintaan. (Annoyance)
    Jarkko Ämmälä MURSI jalkansa lauantaina karsinnoissa. (Experience_bodily_harm)
    Lukijoista ne eivät ehkä tunnu niinkään HIRVEILTÄ. (Stimulus_focus)

Esiintyy kehyksissä

Annoyance, Biological_urge, Catastrophe, Cause_emotion, Cause_to_experience, Certainty, Contrition, Desiring, Destiny, Difficulty, Elusive_goal, Emotion_active, Emotion_directed, Emotion_heat, Emotions_by_stimulus, Emotions_of_mental_activity, Emotions_success_or_failure, Experience_bodily_harm, Experiencer_focus, Experiencer_obj, Feeling, Just_found_out, Mental_stimulus_exp_focus, Mental_stimulus_stimulus_focus, Others_situation_as_stimulus, Perception_body, Predicament, Reassuring, Remembering_experience, Stimulus_focus, Subjective_temperature, Tolerating
Topic revision: r2 - 2015-03-26 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback