experience

  • TYYPPI: harvinainen ydin- ja reunaelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: kuvaa tavallisimmin jotakin kokemusta muistamiseen liittyvissä kehyksissä
  • ESIM: Opiskeluajoilta MUISTAN, kuinka eräs kaveri hurahti kommunistiksi. (Memory)
    Emme voi koskaan UNOHTAA sitä rakkaudella suoritettua palvelua ja kaunista uhrimieltä. (Remembering_experience)

Muu käyttö

  • KUVAUS: viittaa ensimmäiseen tai aiempaan kokemukseen jostakin toiminnasta kehyksissä First_experience ja Trying_out
  • ESIM: Miesten tiet kohtasivat ENSIMMÄISTÄ KERTAA jo yli kymmenen vuotta sitten Ternentin toimiessa Crystal Palacen valmentajana. (First_experience)

Esiintyy kehyksissä

First_experience, Memory, Remembering_experience, Remembering_information, Trying_out
Topic revision: r1 - 2015-02-05 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback