expected_event

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Waiting

Määritelmä

  • KUVAUS: tapahtuma tai asiaintila jota odotetaan tapahtuvaksi
  • ESIM: Juhlapaikalla olleita juopuneita säilytettiin tilapäisissä putkatiloissa, missä he ODOTTIVAT kyytiä poliisin suojiin. (Waiting)

Esiintyy kehyksissä

Waiting
Topic revision: r1 - 2015-02-05 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback