expected_entity

  • TYYPPI: reunalementti kehyksessä Perception_active

Määritelmä

  • KUVAUS: entiteetti tai asiaintila jonka havainnoija toivoo, pelkää tai odottaa löytävänsä havaitsemastaan kohteesta
  • ESIM: Reini TUNNUSTELI tiistaina koko päivän sovun mahdollisuuksia, mutta ei kutsunut osapuolia yhteiseen neuvotteluun. (Perception_active)

Esiintyy kehyksissä

Perception_active
Topic revision: r1 - 2015-02-05 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback