executive_authority

  • TYYPPI: harvinainen ydinelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: taho jolla on perustuslaillinen valta muuttaa tai peruuttaa rikostuomioita
  • ESIM: Kaarle-herttua tuli Suomeen ja ARMAHTI heidät. (Clemency)
    Käräjäoikeus MUUNSI tuomion kymmenen päivän vankeustuomioksi. (Commutation)

Esiintyy kehyksissä

Clemency, Commutation
Topic revision: r1 - 2015-02-05 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback