executioner

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Execution

Määritelmä

  • KUVAUS: teloitettavan tappava pyöveli
  • ESIM: Keskelle katua vankilaportin eteen on pystytetty giljotiini , sillä Ranska TELOITTAA murhaajansa julkisesti.

Esiintyy kehyksissä

Execution
Topic revision: r1 - 2015-02-05 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback