exchanger_1

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Exchange

Määritelmä

  • KUVAUS: vaihdannan toinen osapuoli silloin, kun osapuolet on selkeästi erotettava toisitaan
  • ESIM: Samoin saksalaiset KÄVIVÄT KAUPPAA Balkanin ja Etelä-Amerikan valtioiden kanssa. (Exchange)

Muita huomioita

ks. exchanger_2

Esiintyy kehyksissä

Exchange
Topic revision: r1 - 2015-02-05 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback