examination

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Examination

Määritelmä

  • KUVAUS: koe jolla testataan kokelaan (Examinee) tietoja tai taitoja
  • ESIM: Ylioppilaat lukevat viimeisiä TENTTEJÄÄN ennen joululomaa, joka heillä alkaa jo joulukuun alkupäivinä. (Examination)

Esiintyy kehyksissä

Examination
Topic revision: r1 - 2015-02-05 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2018 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback