evidence

  • TYYPPI: tavallinen ydin- tai reunelementti uskomuksiin, odotuksiin tai mielipiteisiin liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: fakta, johon jokin tieto tai uskomus perustuu, tai tämän tiedon lähde
  • ESIM: Potilas HAVAITSEE muutoksen siitä, että hänet kuljetetaan päivystysleikkaukseen keskussairaalaan. (Becoming_aware)
    Tietoa ei voitu VAHVISTAA riippumattomista lähteistä. (Coming_to_believe)
    Hän ei ole pyrkinyt täsmällisesti tarkentamaan pysyvästi palanneiden lukumäärää, mutta ARVIOI sen oman aineistonsa perusteella noin 75 000 henkilöksi. (Estimating)

Esiintyy kehyksissä

Assessing, Awareness, Becoming_aware, Coming_to_believe, Estimating, Expectation, Grasp, Obviousness, Opinion, Predicting, Quitting_a_place, Relating_concepts
Topic revision: r1 - 2015-02-05 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback