eventuality

  • TYYPPI: ydinelementti tapahtumien kestoon liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: tilanne, toiminta tai tapahtuma, jonka kestoa kuvataan
  • ESIM: Osaltaan sovun löytymistä onkin helpottanut se , että edessä olisi ollut PITKÄLLINEN oikeuskäsittely , mikä ei olisi kenenkään etu. (Duration_attribute [nykyään Duration_description])

Muu käyttö

  • KUVAUS: ydinelementtinä kehyksessä Predicting: jokin tapahtuma tai asiaintila, jonka oletetaan toteutuvan tulevaisuudessa
  • ESIM: Israelin ulkoministeri ENNUSTAA vaikeita aikoja maalleen. (Predicting)

Esiintyy kehyksissä

Duration_attribute (nykyään Duration_description), Duration_relation, Predicting

Topic revision: r1 - 2015-02-05 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback