events

  • TYYPPI: harvinainen ydinelementti

Määritelmä 1

  • KUVAUS: yksilön henkilöhistoria kehyksessä Individual_history; tapahtumien ei tarvitse liittyä toisiinsa tai muodostaa mitään kokonaisuutta
  • ESIM: Romanovien suvun HISTORIA onkin mielikuvituksellisen vaiherikas. (Individual_history)

Määritelmä 2

  • KUVAUS: käytetään kehyksessä Simultaneity silloin, kun samanaikaiset tapahtumat ilmaistaan yhdessä
  • ESIM: Tapahtumat olivat SAMANAIKAISIA. (Simultaneity)

Esiintyy kehyksissä

Individual_history, Simultaneity
Topic revision: r1 - 2015-02-05 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback