event

  • TYYPPI: yleinen ydin- ja reunaelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: tietty tapahtuma tai tapahtumien joukko tietyssä paikassa teittyyn aikaan
  • ESIM: Manilov OSALLISTUI Balkania koskevaan konferenssiin Britanniassa. (Attending)
    He PITKITTIVÄT taistelua vihansa raivossa. (Change_event_duration)
    Kesäkuun 16. päivänä samana vuonna suoritti Eugen Schauman HISTORIALLISEN urotyönsä ja raivasi tieltämme tuhoojamme Bobrikoffin. (Historic_event)

Esiintyy kehyksissä

Attending, Capability, Cause_emotion, Change_event_duration, Change_event_time, Cotheme, Desiring, Emotion_directed, Emotions_by_stimulus, Event, Event_instance, Eventive_affecting, Eventive_cognizer_affecting, Frequency, Heralding, Historic_event, Intentionally_affect, Measure_by_action, Meet_specifications, Operate_vehicle, Participation, Piracy, Possibilities, Preference, Preventing, Process_continue, Process_start, Range, Rape, Satisfying, Self_motion, Time_vector, Undergoing

Topic revision: r1 - 2015-02-05 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback