evaluee

  • TYYPPI: melko yleinen ydinelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: henkilö tai entiteetti jota arvioidaan, mahdollisesti jonkin kriteerin perusteella
  • ESIM: Johann Sebastian Bachin sävellykset herättävät kunnioitusta ja IHAILUA aina uusissa muusikkosukupolvissa. (Judgement)
    Nixon ja hänen esikuntansa olivat läpikotoisin KORRUPTOITUNEITA. (Morality_evaluation
    Valo on juuri OIKEANLAINEN näille teoksille. (Suitability)

Muita huomioita

*tavallinen erityisesti oikeuteen tai moraaliin liittyvissä kehyksissä

Esiintyy kehyksissä

Corporal_punishment, Desirability, Forgiveness, Judgment, Judgment_communication, Judgment_direct_address, Morality_evaluation, Popularity, Praiseworthiness, Regard, Rewards_and_punishments, Social_interaction_evaluation, Suitability, Trendiness
Topic revision: r2 - 2015-02-03 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback