evaluation

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Feeling

Määritelmä

  • KUVAUS: kokijan positiivinen tai negatiivinen arvio omasta tunnetilastaan
  • ESIM: Whisky lämmitti suloisesti kurkkuani ja aloin jo TUNTEA oloni hieman mukavammaksi.

Esiintyy kehyksissä

Feeling
Topic revision: r1 - 2015-02-03 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback