evader

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Evading

Määritelmä

  • KUVAUS: omalla voimallaan liikkuva entiteetti, joka väistää jotakin
  • ESIM: Kaikki riippuu siitä, onnistuuko meidän LIVAHTAA heidän käsistään nyt.

Esiintyy kehyksissä

Evading

Topic revision: r1 - 2015-02-03 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback