ethnicity

  • TYYPPI: melko harvinainen ydinelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: uskonnollinen, kansallinen, sosioekonominen tai kulttuurillinen ryhmä, johon henkilö kuuluu
  • ESIM: Erityisen uhkaavaksi vaimo kokee espanjalaisen SISÄKÖN Consuelan punaavan olemuksen.

Esiintyy kehyksissä

Medical_professionals, People, People_by_age, People_by_religion, People_by_vocation
Topic revision: r2 - 2015-02-03 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback