estimation

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksissä Estimating ja Estimated_value

Määritelmä

  • KUVAUS: arvio jostakin asiaintilasta
  • ESIM: Tänä vuonna ARVIOIMME pääsevämme jo miljoona markkaa plussan puolelle. (Estimating)

Esiintyy kehyksissä

Estimated_value, Estimating
Topic revision: r2 - 2015-05-04 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback