entity_1

  • TYYPPI: melko harvinainen ydinelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: toinen kahdesta erillisestä mutta toisiinsa liittyvästä entiteetistä
  • ESIM: Ne EROAVAT planeetoista lähinnä epäkeskisten ratojen ja pienen kokonsa vuoksi. (Similarity)

Muita huomioita

*ks. Entities, Entity

Esiintyy kehyksissä

Relation, Sequence, Similarity
Topic revision: r1 - 2015-02-03 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback