entities

  • TYYPPI: melko harvinainen ydin- tai reunaelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: laaja-alainen elementti, jota käytetään kehyksen kuvaaman toiminnan kannalta olennaisista entiteeteistä (Entity) silloin, kun niitä on monta (usein kaksi)
  • ESIM: Hän pyrki selviytymään menettämättä ajan- ja todellisuudentajuaan, ja säilyttääkseen keskittymiskykynsä hän laati KUVIOITA pienistä kivistä, joita hänen sellissään oli. (Pattern)
    Nyt niiden SUHTEET ovat huonoimmillaan toisen maailmansodan jälkeen. (Relation)
    Solut eivät ole SAMANLAISIA muodoltaan. (Similarity)

Muita huomioita

  • ks. myös Entity, Entity_1, Entity_2

Esiintyy kehyksissä

Boundary, Pattern, Relation, Sequence, Similarity
Topic revision: r1 - 2015-02-03 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback