enemy

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Repel

Määritelmä

  • KUVAUS: vihamielinen entiteetti joka saadaan pysäytettyä
  • ESIM: Maanantain vastaisena yönä hyökkäsivät ecuadorialaiset jälleen ja yrittivät tunkeutua Perun alueelle, mutta heidät TORJUTTIIN, jolloin yksi perulainen sai surmansa ja kolme haavoittui. (Repel)

Esiintyy kehyksissä

Repel
Topic revision: r1 - 2015-02-03 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback