endangering_act

  • TYYPPI: reunalementti kehyksessä Endangering

Määritelmä

  • KUVAUS: agentin tominta tai jokin muu tapahtuma joka vaarantaa jonkin entiteetin (valued_entity)
  • ESIM: Minkä tähden joku varas VAARANTAISI itseään koettamalla ryöstää Russelin rahoja hotelliportaissa?

Esiintyy kehyksissä

Endangering
Topic revision: r1 - 2015-01-30 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback