enablement

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Make_possible_to_do

Määritelmä

  • KUVAUS: entiteetti tai asiaintila joka mahdollistaa jonkin tapahtuman tai toiminnan (enabled_action)
  • ESIM: Uudet laitteet MAHDOLLISTAVAT liittymisen kirkonsisäiseen tietoverkkkoon. (Make_possible_to_do)

Esiintyy kehyksissä

Make_possible_to_do

-- AnttiLai - 2015-01-30

Topic revision: r1 - 2015-01-30 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback