enabled_situation

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Sufficiency

Määritelmä

  • KUVAUS: tilanne tai toiminta jonka jokin mitattavissa oleva määre mahdollistaa
  • ESIM: Kokemus on osottanut, että tämänlaatuinen valistustyö on RIITTÄMÄTÖNTÄ vaikuttamaan nuorisoon siveellisessä suhteessa kohottavasti.

Esiintyy kehyksissä

Sufficiency

-- AnttiLai - 2015-01-30

Topic revision: r1 - 2015-01-30 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback