employment

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Unemployment_rate

Määritelmä

  • KUVAUS: mittava työllisyys jollain alueella
  • ESIM: Maan TYÖLLISYYS heikkeni selvästi EY-jäsenyyden myötä 1970-luvun puolivälin jälkeen ja on ollut alhaisempi kuin muissa Pohjoismaissa.

Muita huomioita

  • on myös KLE (Unemployment_rate)

Esiintyy kehyksissä

-- AnttiLai - 2015-01-30

Topic revision: r1 - 2015-01-30 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback