employer

  • TYYPPI: ydinelementti työelämään liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: työnantaja
  • ESIM: Kuinka monta työntekijää YK:n PALVELUKSESSA kaikkiaan on? (Being_employed)
    Yhtiön hallituksen puheenjohtaja haluaisi ANTAA POTKUT toimitusjohtajalle. (Firing)

Esiintyy kehyksissä

Being_employed, Employing, Firing, Get_a_job, Hiring, People_by_vocation, Quitting

-- AnttiLai - 2015-01-30

Topic revision: r1 - 2015-01-30 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback