employee

  • TYYPPI: ydinelementti työelämään liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: töissä oleva tai työn aloittava tai lopettava henkilö
  • ESIM: Avustustyö Ruandan pakolaisleirillä oli Martti Hietalahden seitsemäs kansainvälinen TYÖKOMENNUS. (Being_employed)
    Ehkä heidänkin EROTTAMISTAAN kannattaisi harkita parin yön yli. (Firing)

Esiintyy kehyksissä

Being_employed, Employing, Firing, Get_a_job, Hiring, Quitting, Quitting_a_place

-- AnttiLai - 2015-01-30

Topic revision: r1 - 2015-01-30 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback