empathy_target

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksessä Emotion_directed

Määritelmä

  • KUVAUS: henkilö johon kokija (Experiencer) samaistuu
  • ESIM: Olkoot hätääkärsivät missä ilmansuunnassa tahansa, meillä pitäisi olla sydäntä ja MYÖTÄTUNTOA heitä kohtaan.

Esiintyy kehyksissä

Emotion_directed

-- AnttiLai - 2015-01-30

Topic revision: r1 - 2015-01-30 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback