emotional_state

  • TYYPPI: harvinainen ydinelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: jonkin tunteen aiheuttama tila tai tunnetta ilmentävä ominaisuus
  • ESIM: TUNNETKO olosi nyt paremmaksi? (Feeling)
    Ulia on pullatyttö, jonka mieli on APEA. (Contrition)

Esiintyy kehyksissä

Contrition, Feeling

-- AnttiLai - 2015-01-30

Topic revision: r1 - 2015-01-30 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback