emotion

  • TYYPPI: harvinainen ydinelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: tilanteen keskiössä oleva tunne tunnetiloihin liittyvissä kehyksissä
  • ESIM: Pankkiiri KIEHUI raivosta. (Emotion_heat)
    TUNNETKO olosi yksinäiseksi ja kaipaat hyvää ihmissuhdetta? (Feeling)

Esiintyy kehyksissä

Emotion_heat, Feeling

-- AnttiLai - 2015-01-30

Topic revision: r1 - 2015-01-30 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback