emission

  • harvinainen ydinelementti
  • kuvaa jostain lähteestä tulevia päästöjä
Sauna näkyi jo lämmenneen, koska höyryä TUPRUSI rappujen alta.

Näiden radiumista PURKAUTUVIEN hiukkasten huomattiin olevan kahdenlaatuisia.

Esiintyy kehyksissä: Emanating, Emitting

-- AnttiLai - 2015-01-27

Edit | Attach | Print version | History: r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r1 - 2015-01-27 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback