emission

  • TYYPPI: harvinainen ydinelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: kuvaa jostain lähteestä tulevia päästöjä
  • ESIM: Sauna näkyi jo lämmenneen, koska höyryä TUPRUSI rappujen alta. (Emanating)
    Näiden radiumista PURKAUTUVIEN hiukkasten huomattiin olevan kahdenlaatuisia. (Emitting)

Esiintyy kehyksissä

Emanating, Emitting

-- AnttiLai - 2015-01-27

Topic revision: r2 - 2015-01-29 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback