element

  • TYYPPI: harvinainen ydinelementti

Määritelmä 1

  • KUVAUS: asia johon joku uskoo kehyksessä Religious_belief
  • ESIM: Hänen elämänsä perusta on USKO Jumalaan.

Määritelmä 2

  • KUVAUS: alkuaine tai muu elementti kehyksessä Nuclear_process
  • ESIM: U-235 on yleisin fissiili eli spontaanisti HALKEAVA uraani-isotooppi.

Esiintyy kehyksissä

Nuclear_process, Religious_belief

-- AnttiLai - 2015-01-27

Topic revision: r2 - 2015-01-29 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback