electricity

  • TYYPPI: ydinelementti ja yleensä KLE kehyksessä Electricity

Määritelmä

  • KUVAUS: sähkö, virta
  • ESIM: Töiden kestäessä pakastimen VIRTA oli kuitenkin katkennut ja pakastimessa olleet ruokatavarat olivat pilaantuneet. (Electricity)

Esiintyy kehyksissä

Electricity
Topic revision: r2 - 2015-01-29 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback