elapsed_time

  • harvinainen reunelementti
  • muutokseen tai muuhun tapahtumaan kuluva aika
Hänen mukaansa kiinteillä arvoilla mitattuna kymmenessä vuodessa SUPISTUSTA on ollut vain yksi prosenttiyksikkö.

Esiintyy kehyksissä: Cause_expansion

-- AnttiLai - 2015-01-27

Edit | Attach | Print version | History: r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r1 - 2015-01-27 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback