elapsed_time

  • TYYPPI: harvinainen reunelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: muutokseen tai muuhun tapahtumaan kuluva aika
  • ESIM: Hänen mukaansa kiinteillä arvoilla mitattuna kymmenessä vuodessa SUPISTUSTA on ollut vain yksi prosenttiyksikkö.

Esiintyy kehyksissä

Cause_expansion

-- AnttiLai - 2015-01-27

Topic revision: r2 - 2015-01-29 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback