ego

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Kinship

Määritelmä

  • KUVAUS: henkilö jonka perspektiivistä sukulaisuutta kuvataan
  • ESIM: Niin, minun ESI-ISÄNI olivat yhtä syyllisiä kuin teidänkin. (Kinship)
    Birgitta oli Sten Sture vanhemman äidinisän isänäidin TÄTI. (Kinship)

Esiintyy kehyksissä

Kinship

-- AnttiLai - 2015-01-27

Topic revision: r2 - 2015-01-29 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback