egg

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Birth (nykyään: Giving_birth)

Määritelmä

  • KUVAUS: liikkumaton kappale joka sisältää syntymättömän organismin
  • ESIM: Kuningatar MUNII munan yhteen kennoon.

Esiintyy kehyksissä

Birth (nykyään: Giving_birth)

-- AnttiLai - 2015-01-27

Topic revision: r2 - 2015-01-29 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback