effect

  • TYYPPI: harvinainen ydinelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: jonkin tapahtuman aiheuttama vaikutus tai seuraus
  • ESIM: Samoja haittoja TUO TULLESSAAN myös murskeen kuljettaminen. (Causation)
    Se toimitti narkoottisia AINEITA Välimeren rannikkokaupungeista. (Active_substance)
    Postikonttorin lopettaminen Hoikkalasta AIHEUTTAA ongelmia. (Cause_to_start)

Esiintyy kehyksissä

Active_substance, Causation, Cause_to_start

-- AnttiLai - 2015-01-27

Topic revision: r2 - 2015-01-29 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback