economy

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Economy

Määritelmä

  • KUVAUS: jonkin poliittisen alueen talous
  • ESIM: Euroopan TALOUKSIA yhtenäistettäisiin asteittain. (Economy)

Muita huomioita

* on aina myös kehyksen laukaiseva elementti

Esiintyy kehyksissä

Economy

-- AnttiLai - 2015-01-27

Topic revision: r2 - 2015-01-29 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback