eclipsed

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Eclipse

Määritelmä

  • KUVAUS: näkyvistä poissa oleva entiteetti
  • ESIM: He istuivat hotellin puutarhassa, pöydän ääressä, jonka kukkiva ruusupensas miltei kokonaan PEITTI näkyvistä. (Eclipse)

Esiintyy kehyksissä

Eclipse

-- AnttiLai - 2015-01-27

Topic revision: r2 - 2015-01-29 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback