earnings

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Earnings_and_losses

Määritelmä

  • KUVAUS: raha joka ansaitaan tai menetetään
  • ESIM: Kunta MENETTÄÄ verotuloja miljoonia markkoja . (Earnings_and_losses)

Esiintyy kehyksissä

Earnings_and_losses

-- AnttiLai - 2015-01-27

Topic revision: r2 - 2015-01-29 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback