duty

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksissä Being_obligated, Being_obligatory ja Imposing_obligation

Määritelmä

  • KUVAUS: Jokin velvollisuus, joka jonkun henkilön (tai ryhmän) on määrä täyttää
  • ESIM: Peruskoulun jälkeen nuori on VELVOLLINEN hakemaan työtä tai koulutuspaikkaa, eikä enää saa olla oloihinsa unohdettu, kuten ennen. (Being_obligated)
    Lakihan VELVOITTAA laittamaan myös myös nämä asiat ajan tasalle, jotta tiedot olisivat vaivattomasti löydettävissä. (Imposing_obligation)

Esiintyy kehyksissä

Being_obligated, Being_obligatory, Imposing_obligation

-- HeidiHal - 2015-02-16

Topic revision: r1 - 2015-02-16 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback