duration_of_final_state

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksissä Institutionalization ja Setting_out

Määritelmä

  • KUVAUS: Kehyksessä Setting_out se aika, kuinka kauan liikkuja on poissa lähtökohdastaan ja kehyksessä Institutionalization se aika, kuinka pitkäksi aikaa joku joutuu johonkin instituutioon
  • ESIM: Eläkeläisen siirtyminen vanhainkotiin tai muuhun laitoshoitoon käy välttämättömäksi pian asunnon muutostöiden suorittamisen jälkeen, vaikka muutostöillä on pyritty päinvastoin siihen, että vanhus selviytyisi kotiolosuhteissa ja vältettäisiin pitkäaikaiseen laitoshoitoon SIJOITTAMINEN (Institutionalization)
    - Minä LÄHDIN puoleksi vuodeksi (Setting_off)

Esiintyy kehyksissä

Institutionalization, Setting_out

-- HeidiHal - 2015-02-16

Topic revision: r1 - 2015-02-16 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback