dryee

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Cause_to_be_dry

Määritelmä

  • KUVAUS: Entiteetti, josta vesi tai muu kasteleva/kostuttava neste irtoaa
  • ESIM: Pitkittynyt ripuli KUIVATTAA elimistöä , joten runsas juominen on tärkeää. (Cause_to_be_dry)
    Ne voi huoleti pestä järvessä ja kesätuuli KUIVATTAA ne tuossa tuokiossa. (Cause_to_be_dry)

Esiintyy kehyksissä

Cause_to_be_dry

-- HeidiHal - 2015-02-16

Topic revision: r1 - 2015-02-16 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback