driver

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksissä Getting_vehicle_underway ja Operate_vehicle

Määritelmä

  • KUVAUS: Henkilö, joka ohjaa tai muulla tavalla kontrolloi jonkin kulkuneuvon liikettä
  • ESIM: Onnettomuus sattui, kun alkoholia nautiskelleet kaksi miestä olivat VENEILEMÄSSÄ järvellä. (Operate_vehicle)
    Norrgren Helsingistä yksin MELOMAAN kanootilla Helsingistä Tallinnaan. (Operate_vehicle)

Esiintyy kehyksissä

Getting_vehicle_underway, Operate_vehicle -- HeidiHal - 2015-02-16

Topic revision: r1 - 2015-02-16 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback